Lånetilbud i Norge 2022!

Vilkår og betingelser

Introdukson

 

Nettsiden (Besteforbrukslan24.no) eies og drives av MoneyGuru SIA (registerte i bedriftsregisteret i Republikken Latvia med org.nr. 41503072001) og har adressen: Karla Ulmana gate 2, Riga, Latvia, LV-1004.
I følgende betingelser og vilkår for bruk refereres «vi», «vår» og «oss» til Besteforbrukslan24.no , og med «du» og «din»  menes hver person som bruker og går inn på Besteforbrukslan24.no nettsiden.

 

1.Generelt

 

1.1. Anvendelse av nettsiden blir veiledet av våre vilkår og betingelser. Du aksepterer automatisk våre vilkår og betingelser når du går inn og bruker vår nettside.

1.2. Brukere som ikke godtar vår vilkår og betingelser anbefales ikke å benytte vår nettside.
1.3. For å anvende nettsiden må du ha fylt minst 18 år.
1.4. Vi forbeholder oss til enhver tidspunkt å forandre nevnte vilkår og betingelser uten å måtte gi forvarsel om dette. Vilkår og betingelser som har blitt forandret vil tre i kraft straks de blir opplastet til nettsiden. Ettersom vilkår og betingelser kan bli endret uten forvarsel, så anbefaler vi at du sjekker dem hver gang du går inn på nettsiden. At du forsetter å bruke nettsiden blir tatt i betraktning for godkjenning av disse vilkårene og betingelsene.

 

2. Vår tjeneste

 

2.1. Hos oss får du en selvstendig onlinebasert tjeneste som gir deg sjansen å undersøke og sammenligne info om lån som blir levert av en tredjepart og opplastet på nettsiden vår. Sammenligningstjenesten er fri for kostnader. Hverken gebyrer eller kommisjoner blir lagt til i sammenligningen av produkter og tjenester. Hos oss får du vite om tredjeparter som tilbyr lån og andre økonomiske tjenester. Vår inntekt kommer utelukkende ved å belaste finanstjenesteleverandørerne et gebyr og / eller kommisjon ved å introdusere dem nye kunder.

2.2. All informajon på Besteforbrukslan24.no sin nettside har ingen tilknyttelse til de ulike tjenesteleverandører som blir omtalt, og de skal ikke heller ikke betraktes som økonomiske anbefalinger eller råd. Informasjonen på nettsiden er kun for opplysningsformål, og tilbys slik at du har muligheten til å vurdere finanstjenester som passer best ditt behov. Vi anbefaler deg alltid å vurdere om slike tjenester er både egnet og hensiktsmessig  for deg og dine behov. Vårt råd er at du bør oppsøke fagkyndig rådgivning før du eventuelt tar i bruk økonomiske tjenester.

2.3. Absolutt ingenting på Besteforbrukslan24.no er eller skal betraktes som et salgstilbud om finansieringstjenester eller ha det formålet å knytte en kontrakt med deg og en finanstjeneste.

2.4. Til vanlig så har vi uavbrutt nettsidetilgang. Men vi gir ingen garanti om uavbrutt tilgang til nettsiden som kan medføre tap og skader på din part. Besteforbrukslan24.no forbeholder til enhver tid retten å utsette, legge grenser eller terminere tilgangen din til vår nettside.

2.5. Vi har retten til å forandre, fjerne, endre, redigere, legge til og /eller trekke fra hvilken som helst info, materiale, innhold og / eller data på nettsiden uten forvarsel.

 

3. Brukstillatelser

 

3.1. Du kan kun bruke og oppsøke denne nettsiden for egne personlige og ikke-kommersielle behov. Nettsiden gir kun tilgang til privatperson, eller forretningsforetak som søker en finaniseringstjeneste direkte eller for en privatperson. Bruken av nettsiden til andre formål som er ikke personlige og kommersielle er strengt forbudt.

3.2. Du kan ikke bruke denne nettsiden:
3.2.1. Til ulovlig, uærlig eller kommersiell måte.
3.2.2. For å skade, utnytte, utpresse, ærekrenke, injuriere, skremme eller trakassere andre personer eller slik at du forstyrrer privatslivets fred, eller er obskøn, ekkel, uhøflig, uhensynsfull, upassende, uakseptabel, gjør forskjellsbehandling, eller skadeling i vår vurdering.

3.2.3. For å skape, kontrollere, bekrefte, oppdatere, endre eller redigere dine eller andres databaser, registeringer eller kataloger.

3.2.4. For å redigere, forandre, manipulere og medføre en bakvendt utvikling av noe som helst del av nettsiden.

3.2.5. Slik at du forstyrrer, trenger deg inn på eller avbryter ved å skape en urimelig stor eller uforholdsmessig stor byrde for våre tekniske systemer og kommunikasjoner i forhold til vår vurdering.

3.2.6. Ved å bruke alle typer automatiserte programvarer, prosesser, roboter, web crawler, sider, data mining, trawling, eller enhver form for automatisert skjerlesningsprogramvarer, prosesser, programmer eller systemer.

 

4. Opphavsrett

 

4.1. Opplysningene, informasjonsinnholdet, materiale og annen info på Besteforbrukslan24.no eies av oss, våre lisensutgivere og finanstjenesteleverandørene som er oppgitt på nettsiden. For personlig privat bruk kan du imidlertid printe ut, kopiere, nedlaste, eller lagre info, materiale, innhold og informasjon som er hentet fra nettsiden med følgende vilkår:

4.1.1. Opplysninger, innhold, materiale og informasjon på Besteforbrukslan24.no kan ikke benyttes til kommersielle formål og kan heller ikke brukes til enhver forretningsformål, mindre en skriftlig tillatelse finner sted på forhånd.
4.1.2. Du får ikke lov til benytte enhver type automatisert programvare, prosess, root, web crawler, spider, data mining, trawling eller annen form for autmatisert skjermlesningsprogramvare, prosesser, programvarer eller systemer.
4.1.3. Nettsidens informasjon er ikke til salgs og kan heller ikke overdras til en tredjepart.
4.1.4. All kopi fra nettsiden må vedlikeholde og gjengi enhver kopirett eller annen opphavsrettsig info på Besteforbrukslan24.no siden. Du får ikke lov til å forandre eller endre hverken papir – eller digitale kopier av slik informasjon, slik innhold, materiale eller lignende opplysninger.
4.1.5. Vår status om opphavsrett over informasjon,innhold, materiale og opplysninger samt de som eies av våre lisensgivere og finanstjenesteleverandører som er oppgitt må angis.
4.2.  Alle Besteforbrukslan24.no sine rettigheter eies av oss.

 

5. Ansvarsbegrensninger

 

5.1. Vi etterstreber å forsikre oss at nettsidens informasjon er riktig og oppdatert, og vil rette opp feil og feilinformasjon straks de inntreffer og når vi blir klar over dem.

5.2. Vi tar ikke på oss ansvaret for tap eller skade skjedd på deg eller din eiendom i tilknytning med opplysninger, materiale og informasjon som er innhentet fra en tredjepart eller fremvist på Besteforbrukslan24.no eller tredjepartes nettsider. Vi vil ikke sjekke, overvåke, ettergå, bekrefte eller gå god for og anbefaler deg å være obs på at slik info, innhold, materiale og opplysninger kan være upresise, delvis eller utdaterte. Ansvaret ligger hos deg å kontrollere om informasjonen, innholdet, materialet og opplysningene er nøyaktige, komplette, korrekte og oppdaterte.

5.3. Alle synspunkter, hevdelser, tips, vurderinger, omtaler og kommentarer på Besteforbrukslan24.no eller tredjeparts nettsider laget av tredjeparter (inkludert brukerlagt materiale) representerer ikke våre synspunkter, meninger, råd, anmeldelser og omtaler. Denne informasjon blir ikke kontrollert og du bør basere deg på denne. Vi tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av synspunkter, meninger, råd, vurdering, omtaler eller kommentar uavhengig av nøyaktighet, troverdighetsgrad eller fullendthet.

5.4. Vi kan ikke gi garanti for at Besteforbrukslan24.no, enhver tredjepart nettsider, eller enhver innhold, opplysning eller materiale på vår nettside eller tredjeparts nettsider ikke har virus, spionprogrammer, skadelig programvare, trojaner, ormer, logic boms eller noe som helst som kan ha en hemmende, skadelig eller negativ effekt på teknologiske hjelpeverktøy. Vi anbefaler deg å bruke passende antivirusprogramvare. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som du kan oppleve på grunn av de nevnte faktorene som er forårsaket av en tredjepart.

5.5. Vi  fraskriver oss ansvaret for tap eller skade du måtte lide i tilknytning til din bruk av vår nettside, som blir skapt av enhver hendelse som ligger utenfor vår kontroll, inkludert elektronisk overføring av info, innhold, materiale, og opplysninger over nettet, og eventuell avbrytelse og / eller dekryptering av denne av en tredjepart.

5.6. Vi tar ikke på oss ansvaret for indirekte tap eller skade som skjer deg eller som du pådrar deg når du benytter nettsiden (inkludert ethvert tap av innsparringer du hadde spådd, tap av forretning eller forretningsmulighet, eller profittap eller utbytte,) eller for noen som helst tapform eller skade du måtte oppleve eller pådra deg i tilknyttelse av nettsidens bruk.

 

6. Ansvarsfritak

 

6.1. Du rådes å være oppmerksom på at info, produkt – og tjenestebeskrivelsene på Besteforbrukslan24.no nettsiden ikke nødvendigvis gjenspeiler en fullstendig beskrivelse av alle de funksjonene, vilkår og betingelser som ligger ved finansielle varer og tjenester, og det dessuten ikke er en  fullstendig oversikt over alle din lånemuligheter. Vi anbefaler deg å lese nøyaktig om alle funksjoner, vilkår og betingelser som knytter seg til ethvert finansprodukt eller enhver finanstjeneste før du søker om denne.

6.2. Hvis du leter etter et produkt eller tjeneste som du vil inngå avtale med en tredjepart (en bank eller utlånsgiver av hvilken som helst annen type), som skal levere disse til deg under gitte vilkår og betingelser. Ansvaret hviler på din evne til å lese, forstå, og akseptere de vilkår og betingelser som knytter se til enhver kontrakt mellom deg og hver tredjepart  i tilknyttelse med ethvert finansprodukt eller enhver finanstjeneste.

6.3. Din bruk av hvilken som helst tredjeparts nettside underlegges de vilkårene og betingelsene som er knyttet til denne siden. Disse vilkårene og betingelsen som er forbundet med bruken og personopplysninger er annerledes enn de vilkårene og betingelsene som gjelder ved bruk av denne nettsiden. Det faller på ditt ansvar å lese, forstå, og godkjenne vilkårene og betingelsene som gjelder for enhver tredjeparts nettside.

6.4. Alle synspunkter, hevdelser, råd, eller hjelp som gis til deg av tredjepart etter at du har benyttet Besteforbrukslan24.no gjenspeiler ikke våre mening, hevdelser, anbefaling eller hjelp, og blir heller ikke kontrollert, sjekket, vurdert, spesifisert, eller godkjent av oss. Vi går ikke god for, anbefaler ikke, og tar ikke på oss ansvaret for enhver tredjepart som måtte gi deg ethvert synspunkt, mening, anbefaling eller hjelp. Vi fraskriver oss ansvaret for tap du måtte oppleve eller pådra deg i forbindelse med slike synspunkter, meninger, råd og assistanse, både når det gjelder presishet, sannhetsverdi, eller fullstendighet hos enhver tredjepart i tilknytting med slike synspunkter, meninger, råd eller hjelp.

6.5. Det anbefales sterkt at du er oppmerksom på at denne nettsiden ikke gir en komplett informasjon om alle finansprodukter og – tjenester. Det kan eksistere andre produkter og tjenester som er tilgjengelig på markedet, men som det ikke opplyses om på denne nettsiden, og som kan være bedre eller mer riktig for din behov, enn de som gjengis på nettsiden.

 

7. Ditt ansvar

 

7.1. Du må til enhver tid ta forholdsregler (inkludert bruken av egnede antivirusprogrammer) for å sikre deg at all info, innhold, materiale, og opplysninger som du leverer et fri for virus, spionprogramvare, skadelig programvare, trojaner, worms, logic boms og alt annet som kan være infiserende, skadelig eller være negativt på enhver del av nettsiden, eller de tilhørende nettsidene til tredjeparter eller annen teknologi.

7.2. Du må kontrollere og sikre deg om at all info, innhold, materiale, og opplysinger du oppgir på denne nettsiden er presis, korrekt, fullstendig, nøyaktig og ikke misvisende, og at du oppgir alle relevant fakta. Vi tar ikke på oss ansvaret for tap eller skade du kan lide eller pådra deg som følge av at info, innhold, materiale, og opplysninger du oppga ikke var riktige, fullstendige og nøyaktige, eller feilaktige, eller dersom du ikke oppga alle relevante opplysninger.

7.3. Før du skaffer deg et produkt eller tjeneste fra en tredjepart, så må bør du sikre deg at all info, innhold, materiale, eller opplysninger fra din side hos tredjeparten er nøyaktig, fullstendig, og ikke feilaktig, og at du har oppgitt alle relevante fakta.  Ansvaret ligger hos deg å gjenkjenne og rette på enhver feiltakelse eller feil i informasjonen, innholdet, materialet, eller opplysningene en tredjepart har om deg før du skaffer deg produktet eller tjenesten som leveres av en tredjepart. Hvis  du ikke gjør dette kan du oppleve at produktene og tjenesten som er levert av tredjepart opphøres. Vi fraskriver oss ansvaret for tap eller skade du måtte oppleve eller pådra deg hvis info, innhold, materiale, eller data som tredjepart har om ikke er riktig, fullstendig og presist, eller at den er feilaktig eller at du ikke oppga alle viktige fakta.

7.4. Du godkjenner at du vil være ansvarlig overfor oss for enhver eller ehvert tap eller skade, krav, forespørsel, erstatningsansvar eller utgift (sammen med rimelig juridiske kommisjoner) som vi vil oppleve eller pådra oss som følge av din bruk eller i tilknytning med din bruk og bruksmåte på Besteforbrukslan24.no

We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. By using our website, you agree to our use of cookies. Read more